Tijdlijn

Op deze pagina vindt u de historie van DC Koningshoeven, opgesteld in een tijdlijn van 2018 t/m heden

 

31-08-2018
Aankoop grond Hacas-Verschuuren.


04-10-2018
Aankoop grond Thomas.


28-09-2018
Informeel diner met D66-wethouder Berend de Vries tijdens Tilburg Culinair. Opties woningbouw/DC voorgelegd door Tom Peters van Somerset, De Vries gaf aan graag mee te werken.

01-11-2018
Afspraak met wethouder De Vries met het projectteam en Somerset en woningbouwontwikkelaar om haalbaarheidsonderzoek op te starten.


29-10-2018
Advocaat Somerset toegevoegd aan team Somerset.


12-11-2018
Principeverzoek woningbouwverkenning dan wel DC.


27-11-2018
Poging met voorbereidingsbesluit DC te blokkeren, maar bewonersbrief wordt door de gemeente te vroeg verzonden.


26-11-2018
Aanvraag nieuwbouw DC wordt ingediend.


27-12-2018
Spoedoverleg met wethouder De Vries, advocaat Somerset en Somerset. Afspraken gemaakt met betrekking tot woningbouwverkenning. Is dit onhaalbaar dan zegt de gemeente toe zich maximaal in te spannen aan een groter distributiecentrum op Koningshoeven inclusief terrein Hacas-Verschuuren.  Zie bijbehorend document


04-12-2018
Schriftelijke bevestiging Collegebrief van deze afspraken en dat de gemeenteraad hier in gekend wordt.


10-12-2018
Raadsvergadering, dus Raad op de hoogte. Deze maakt gelden vrij om samen met Somerset stedenbouwkundig rapport op te laten stellen.


17-12-2018
Aanvraag voor klein DC wordt tot 1-5-2019 aangehouden, ook deadline voor haalbaarheidsonderzoek.


2019

25-02-2019
Stedenbouwkundig rapport van CroonenBuro5 is klaar, met inspraak buurtbewoners ligt er een ontwerp voor 600 woningen.


26-02-2019
Start marktconsultatie onder grote woningbouwers.


21-03-2019
Conclusie dat woningbouw helemaal niets uithaalt gezien de bodemgesteldheid en locatie (geluid, verkeer, parkeren).


02-04-2019
Brief van Somerset aan gemeente dat onderzoek is afgerond en we verder gaan met groot DC.


03-04-2019
Aankoop gronden Verschuuren.


03-04-2019
Deadline met 1 maand verschoven, Raad vergroot het onderzoeksgebied met Were-Di maar Somerset ziet dat als kansloos, 4 grote marktpartijen gaan nog ‘dieper’ kijken.


04-04-2019
Inlevering onze stiko’s voor klein en groot DC, ter vergelijk met woningbouw, liggen vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden.


12-04-2019
Brief van gemeente met 1e verschil van inzicht.


25-04-2019
Brief Somerset aan gemeente Tilburg.


09-05-2019
Bestuurlijk overleg gemeente en Somerset dat woningbouw niets uithaalt.


21-05-2019
Collegebesluit dat woningbouw niet haalbaar is.

In de maanden daarna worden de plannen van Somerset voor het grote DC uitgewerkt. Ook heeft Somerset informele gesprekken met mensen van de gemeente over een eventueel alternatief op Wijkevoort maar dit blijft allemaal zeer vaag. Los van een enkel telefoontje of appje van een woningbouwontwikkelaar hoort Somerset helemaal niets.


02-09-2019
Speciale raadsvergadering waarbij wethouder De Vries van de Raad meekrijgt: absoluut geen klein DC aan Koningshoeven. Ga nog een keer gesprek met Somerset aan maar niet ten koste van alles. Alternatieve locatie is niet voorhanden erkent De Vries.


16-09-2019
Nieuw voorbereidingsbesluit ter voorkoming foodcourt e.d.


07-10-2019
Vooroverleg gemeente, Somerset en Charlotte Barneveld van Movares. Geen reactie van gemeente.


01-12-2019
Besloten bijeenkomst tussen wethouder De Vries en raadsleden.


20-12-2019
Gesprek met wethouder De Vries en ambtenaren. Ze willen toch graag woningbouw. Somerset benadrukt dat dit onhaalbaar is, maar staat open voor een schriftelijk voorstel.


19-12-2019
Eerste reactie op vooroverleg van 07-10-2019, alleen mail geen inhoudelijke reactie.


2020

 

17-01-2020
Brief advocaat Somerset aan gemeente Tilburg.


13-02-2020
Herhaling gesprek van 20-12-2019. Tijdens deze meeting krijgt Somerset een mail waarin de doorlooptijden van de procedure zijn te zien. De gemeente voorziet een uitgebreide bestemmingsplanprocedure. Somerset meldt altijd te willen luisteren naar betere ideeën of verplaatsing, maar dat die twee zaken naast elkaar kunnen lopen. De volgende dag na het lezen van de mail en navraag bij advocaat Somerset concludeert Somerset wij dat de procedure geen maximale inspanning is.


19-02-2020
Geen overeenstemming op notulen gesprek 13-02-2020. Daar staat ‘mogelijk uitgewerkt naar een optimaal scenario’. Dat is niet afgesproken met Somerset en de ontwikkelaar vindt dit dus ook niet acceptabel.


19-02-2020
Somerset gaat niet in op het verzoek om de bestaande omgevingsvergunning om te zetten voor klein DC naar principeverzoek voor groot DC.


27-02-2020
Pas dan de inhoudelijke reactie op het principeverzoek van Somerset van 07-10-2019. Reactie laat alleen maar tegenwerking zien.


09-03-2020
Wederom vooroverleg met gemeente. Gemeente werkt echter alleen maar tegen. Bijvoorbeeld het niet delen van een juridische onderbouwing door jurist van gemeente. Deze krijgt Somerset pas een week later.


16-03-2020
Inhoudelijke en gedetailleerde weerlegging van advocaat van Somerset  op reactie gemeente.


15-04-2020
Gemeentelijk schrijven dat men vast wil houden aan de (eenzijdige) afspraak dat ze inzetten op 2 scenario’s. Somerset zou zich volgens de gemeente hieraan moeten conformeren.


23-04-2020
Aanvraag klein DC door Somerset gereactiveerd en aangevuld. Projectleider per mail en app op de hoogte gebracht.


04-05-2020
Somerset krijgt via buurtbewoner raadsbrief toegespeeld van 28-04 van wethouder De Vries. De wethouder maakt geen melding van reactiveren. Buurtbewoner had raadsbrief van Brabants Dagblad ontvangen. Brabants Dagblad belt Somerset over de raadsbrief. Pas na berichtgeving in de media over het onjuist informeren van de gemeenteraad door wethouder De Vries, stuurt hij alsnog de mail waarin hij melding maakt van reactiveren naar de gemeenteraad.


06-05-2020
Somerset stuurt een aangetekend schrijven naar College. Advocaat Somerset stuurt aangetekend schrijven naar Raad.


26-05-2020
Aangetekend schrijven van advocaat gemeente Tilburg in reactie op ons schrijven van 04-05.


28-05-2020
Teams meeting met wethouders de Vries  en Dusschooten en Somerset. Besloten word een persoonlijk gesprek te organiseren.


04-06-2020
Persoonlijk gesprek met wethouders en Somerset. Somerset stelt voor om grond te verkopen aan gemeente Tilburg tegen kostprijs + in combinatie met een grondclaim op Wijkevoort.


16-06-2020
Vervolggesprek met wethouders. Reactie op ons voorstel is dat de waarde van de grond niet te bepalen zou zijn, als gevolg van veronderstelde stikstof problemen. Somerset ervaart dat als een non- argument. Bij woningbouw zou dat probleem immers veel groter zijn.


06-07-2020
Brief advocaat Somerset aan B&W Tilburg m.b.t. stikstof.


20-07-2020
Brief wethouder De Vries aan raad m.b.t. stand van zaken.


21-07-2020
Brief Somerset naar B&W laatste nieuwe deadline.


04-08-2020
Bouwvergunning voor  (klein) DC komt binnen.


11-08-2020
Ingebrekestelling van Somerset aan gemeente Tilburg door advocaat Somerset. Somerset heeft immers afspraak met gemeente Tilburg over maximale medewerking aan een groot DC, zie bijbehorend document d.d. 27-12-2018.


20-08-2020
Advocaat Somerset stuurt brief met sommatie om omgevingsvergunning voor het grote DC (die van rechtswege is verleend) te publiceren. Termijnen zijn immers ruimschoots verlopen.


08-09-2020
Brief ontvangen van advocaat gemeente Tilburg als reactie op brief 20-08. In deze brief wordt o.a. gerefereerd aan diverse gesprekken met wethouders, men rept over een gemeentelijk bod wat nooit is uitgebracht. Tevens hebben wij geen vraagprijs neergelegd wat men hier wel beweerd.


15-09-2020
Brief werkgroep buurtvereniging Koningshoeven met oproep aan wethouders en Somerset om met elkaar in gesprek te gaan.


18-09-2020
Brief Somerset aan buurtbewoners Koningshoeven.


22-09-2020
Brief Somerset aan college B&W.


23-09-2020
Advocaat Somerset stuurt beroepschrift naar Rechtbank wegens het niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor ‘groot’ DC.


29-09-2020
Rechtbank neemt beroepschrift van Somerset, tegen de niet tijdige bekendmaking van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning, versneld in behandeling. Zie bijbehorend document


30-09-2020
Gemeente Tilburg verzoekt om aanvullende informatie, m.b.t. aanvraag distributie centrum (grotere versie met ontsluiting Kempenbaan), aan te leveren.


05-11-2020 
Zienswijze Somerset op nieuw bestemmingsplan Koningshoeven.


10-11-2020 
Somerset ontvangt uitnodiging van Rechtbank Breda voor zitting 20-11-2020. Voor toelichting zie hierboven (23-09 en 29-09).


17-11-2020
Bewonersbrief vanuit Gemeente Tilburg inzake de twee scenario’s: woningbouw of DC aan kant van Kempenbaan.


09-12-2020
Somerset verliest rechtszaak om procedure. Gemeente werkt niet mee aan versnelde procedure ontsluiting Kempenbaan in plaats van Koningshoeven. Zie bijbehorend document


 

2021

 

12-01-2021 
Somerset gaat in beroep tegen uitspraak rechtbank inzake kruimel behandeling wijziging bestemmingsplan nieuwe ontsluiting Kempenbaan.  Zie beroepschrift


16-04-2021
Bevestiging provincie klein DC niet Wnb vergunningsplichtig, zie hier het Ontwerpbesluit.


23-04-2021
Uitnodiging voor hoorzitting bezwaren op verleende bouwvergunning DC Koningshoeven.


26-04-2021
Gemeente Tilburg legt 4 scenario’s voor aan de gemeenteraad. Zie brief.


27-04-2021
Verweerschrift van het college van burgemeester en wethouders van Tilburg tegen hoger beroep SCP 14 B.V.


30-04-2021

De Raad van State is voornemens een mondelinge behandeling in te plannen in de periode 30 juni t/m 30 oktober 2021.